Policy

Policy for sosialt ansvar og miljøarbeid.

Overgripende prinsipper

Boxon er et forpakningsselskap som tilbyr forpaknings- og merkingsløsninger samt en ren rekke systemer og tjenester. Virksomheten drives desentralisert i hovedsak gjennom treforretningsområder som datterselskaper.

Konsernsjefen i Boxon er ansvarlig forat disse retningslinjene for sosialt ansvarog miljøarbeid følges mens ansvaretfor de respektive datterselskapeneer plassert hos de respektivedatterselskapenes administrerendedirektører når det gjelder etterlevelse ogoppfølging av disse retningslinjene.

Boxon skal arbeide for en bærekraftigutvikling, noe som innebærer hensyn tillangsiktige miljøaspekter samt balansemellom sosiale og økonomiske krav.

Boxon skal utvikle og opprettholdeen lønnsom, langsiktig bærekraftig ogetisk forretningsvirksomhet. Selskapethar en lang historie med ansvarsfullforretningsvirksomhet, noe som forplikterfor framtiden. Vi skal samspille med demiljøene vi virker i, med våre ansatte,våre forretningspartnere og i samfunnetsom helhet. Vår forretningsidé og vårestrategier skal støtte et godt miljøarbeidog sosialt ansvar.

Boxons virksomhet drives etter følgendeprinsipper:

  • Vi arbeider i henhold til de lovenesom gjelder i de landene vi arbeider i.
  • Vår ambisjon er å drive virksomhetenmed god etikk og vi skal i altvi gjør drive en juridisk korrektforretningsvirksomhet.
  • Vår ambisjon er å drive vår virksomheti nær dialog med våre ansatte, våreforretningspartnere og med andreaktører som påvirker og som påvirkesav vår virksomhet.
  • Våre ansatte skal følge Boxonsprinsipper og kjenne ansvar for sineegne handlinger og for Boxonsprodukter og tjenester.

Boxon skal ses på som et pålitelig ogansvarlig selskap som alltid lever opp tilsine forpliktelser. Boxon har langsiktigeforretningsrelasjoner som grunnlag for åskape kunde- og eierverdi.

   

Sosialt ansvar

Boxons virksomhet bygger på langvarigeog sterke relasjoner med kunder ogleverandører. Medarbeiderens motivasjonog drivkraft for å prestere gode resultaterog samspille med våre forretningspartnereog med omverdenen generelter avgjørende for vår framgang. Vårvirksomhet skal bygge på god etikk ogstor respekt for alle individer så velinnenfor bedriften som for eksternekontakter.

Boxons virksomhet drives etter følgende prinsipper:

  • Vi skal alltid opptre på en slik måte atselskapets interesser på den ene sidenog den ansattes interesser på denandre siden ikke kommer i konflikt.Skulle slik interessekonflikt ellerusikkerhet i et slikt spørsmål oppstå,skal saken med en gang henvises tilnærmeste overordnede alternativtstyrets formann i det respektiveselskapet.
  • Vi respekterer og følger forpliktelseroverfor de ansatte i henhold tilnasjonale lover og avtaler om sosialtvern. Arbeidstakernes rett til åorganisere seg i valgfri arbeidstakerorganisasjonog å forhandlekollektivt skal respekteres. Viaksepterer ikke barnearbeid ogtvangsarbeid.
  • Vi aksepterer ikke bestikkelser ogutilbørlig påvirkning i noen form.
  • Vi tilbyr våre ansatte sammemuligheter uansett alder, hudfarge,kjønn, nasjonalitet, religion, seksuelllegning eller etnisk herkomst.
  • Vi aksepterer ikke diskriminering ellertrakassering.
  • Vi tilbyr et sikkert og sunt arbeidsmiljøsamt driver et systematisk forbedringsarbeid.

   

Boxons miljøarbeid

Miljøaspektet er integrert i Boxonsvirksomhet. Gjennom miljøplaner ogsystematisk arbeid oppnås stadigeforbedringer på disse områdene.

Vi forholder oss til et tankesett somfører til langsiktig bærekraftig utvikling.Det innebærer at vi strever etter høyeffektivitet i bruk energi og naturresurser,støtter systemer for gjenbruk oggjenvinning av materialer og energi samtforebygger og begrenser forurensingav miljøet. Vi ser på lovregler somminimumskrav.

Vi skal være lydhøre for kundenes ogleverandørenes ønsker og streve etter åkomme markedets miljøkrav i møte. Vårevalg av råmaterialer skal resultere i høyproduktsikkerhet og være miljøsikre.

  

Miljøpåvirkning

Boxon skal fortløpende arbeide for åredusere miljøpåvirkningen.

Størstedelen av virksomheten i Boxonutgjøres av handel og distribusjon. Barenoen få av konsernets selskaper har egenproduksjon. Boxons påvirkning på miljøeter derfor liten og skjer hovedsakelig iforbindelse med transport av ferdigeprodukter, tjenestereiser samt håndteringav avfall. Det tas hensyn til miljøaspektenegjennom hele produksjonskjeden,noe som innebærer at produktetsbestanddeler skal være så miljøtilpassetsom mulig.