Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Kultur

Boxon har alltid lagt stor vekt på felles verdier, som legger føringer for samarbeid både innad selskapet og for hvordan vi skal forholde oss forretningspartnere uavhengig av landegrenser. Den svenske bedriftskulturen med flate hierarkier praktiseres alle steder og skaper et tillitsklima basert på gjensidig respekt. Boxon godtar ikke og tolererer ikke noen form for barnearbeid eller tvangsarbeid. På våre egne produksjonssteder har vi ikke bare nulltoleranse for dette, men vi forventer også det samme fra våre forretningspartnere og leverandører. Derfor utfører vi en årlig test som en del av vårt kvalitetsstyringssystem.

Universelle menneskerettigheter gjelder uten unntak for alle våre kontorer. I samsvar med våre interne retningslinjer for samfunnsansvar og EFIBCAs atferdskode, handler vi alltid på en slik måte at selskapets og de ansattes interesser ikke kommer i konflikt. Vi respekterer og oppfyller våre forpliktelser overfor våre ansatte i samsvar med nasjonale lover og trygdeavtaler samt foreningsfrihet og retten til kollektive forhandlinger. Vi gi våre ansatte regelmessig opplæring på relevante områder og tilbyr også videreopplæring. Vi har egne ansatte som har fått opplæring i førstehjelp, og analyse av arbeidssikkerhet og helserelaterte aspekter er en del av vår kvalitetsstyringsprosess.

Global Compact

Som deltaker i FNs Global Compact, er vi forpliktet til ansvarlig eierstyring og selskapsledelse.

Sosialt ansvar

Boxon forplikter seg til å respektere menneskerettighetene til alle ansatte.

Verdier

Vi tar et helhetsansvar, bidrar aktivt til oppsatte mål og holder hva vi lover.